تۆبین هارتنێڵ - پڕۆفیسۆری یاریدەدەر | The American University of Iraq Sulaimani

تۆبین هارتنێڵ - پڕۆفیسۆری یاریدەدەر

بڕوانامەی دکتۆرا : زانکۆی شیکاگۆ
بڕوانامەی ماستەر : زانکۆی شیکاگۆ

ئۆفیس : B-F2-03

ئیمەیڵ : tobin.hartnell@auis.edu.krd